Regionálne centrá - CTM

Pezinok, Prievidza, Ružomberok,Michalovce, Lučenec, Humenné, Stolnotenisové centrum, Topoľčany

Povinnosti klubu pri ktorom je centrum:

1. Zverejniť týždenný mikrocyklus, počas ktorého je možnosť zúčastniť sa tréningu v tr. skupine.

2. Uviesť meno a kontakt na trénera, ktorý je zodpovedný za tréning a umožnenie účasti na ňom.

3 .Mesačne odovzdať evidenciu dochádzky tr. skupiny aj s hráčmi z iných klubov.

4. Hráčom z iných klubov zapísať do ich tréningovej dokumentácie svoje poznatky a odporúčania.

5. Ak o to hráči požiadajú, zabezpečiť pre nich stravu a ubytovanie/ za úhradu/.

6. Zverejniť, či je možné dohodnúť Individuálny tréning mimo skupiny a ak, tak kedy a za akých podmienok.

7. Spolupracovať a umožniť kontrolu trénerovi, ktorý bude pre dané stredisko týmto poverený.

Výhody pre klub:

-klubu budú refundované náklady na trénera vo výške 500 EUR mesačne

-zakúpený materiál potrebný na tréningový proces podľa vlastného výberu za 1000 EUR/ rok.

Všeobecné informácie:

-táto možnosť tréningu je určená predovšetkým pre hráčov/čky po kategóriu st. žiactvo

-bezplatný tréning si je možno dohodnúť v ktoromkoľvek centre

-tréner zodpovedný za tréningový proces má právo hráča odmietnuť a ponúknuť náhradný  termín

-údaje, ktoré je potrebné zverejniť  budú zverejnené v samostatnej sekcii na stránke SSTZ

-všetky centrá budú mať prideleného trénera povereného kontrolou a dozorom nad prebiehajúcim tr. procesom

-po schválení prebehne spoločné stretnutie  všetkých klubov a dohodne sa nastavenie procesov, ktoré musia v centre prebiehať /výkazy, komunikácia, refundácia nákladov  a pod./

-v pravidelných max. trojmesačných intervaloch bude vyhodnocovaná činnosť jednotlivých centier a na základe tohto hodnotenia môže byť prehodnotené pridelenie centra, resp. zrušené a pridelené inému záujemcovi. 

Súbory na stiahnutie:

 

Usmernenie pre regionálne centrá:

- podkladom na vyplatenie odmeny (formou dohody o prac.činnosti prípadne faktúra) sú:

- horeuvedené dokumenty treba doručiť najneskôr do 5.dňa nasledujúceho mesiaca elektronicky na tieto adresy: sstz5@sstz.sk, hatalova@sstz.sk, r.grigel@gmail.com (potrebné na všetky adresy!)

- výplatný termín je 10.deň nasledujúceho mesiaca

Vyzývame trénerov regionálnych centier, aby špecifikovali požiadavky na materiál, ktorý požadujú v rámci podpory elektronicky na hatalova@sstz.sk

Vyzývame trénerov regionálnych centier, ktorí majú zmluvu/dohodu s SSTZ aby predložili "Výpis z registra trestov" elektronicky na sstz3@sstz.sk a poštou na adresu zväzu - platí pre trénerov, ktorí doteraz nepredložili Výpis z registra trestov.

Zhodnotenie regionálnych centier - máj 2019

Schválený návrh na podporu trénerov pracujúcich s talentovanou mládežou dňa 30.11.2020